Schule ] Klassen ] Aktivitäten ] Archiv ] Links ] LASEP ]

          Programm ] Umeldeschäin ] Fotoen ] Bieleser Sportsveräiner ] [ News-Ticker ]

+++   LASEP News-Ticker   +++   LASEP News-Ticker   +++   LASEP News-Ticker   +++

Manifestatiounskalenner : d'LASEP organiséiert oder partizipéiert

wéini wat wou

 Okt.  2003

Cross national

org. : LASEP

Gaalgebierg Bieles

??. Juni 2002

Sportsdag

org. : Entente des Sociétes de Belvaux

Schoul Bieles-Post

??. Juni 2002

Sportsdag

org. : Entente des Sociétes de Belvaux

 Schoul Bieles-Post

??. Juli 2003

Sportsfest fir d'Spillschoulen

org. : LASEP

Sportshal Scheierhaf

Stadion CAB

??. Juli 2003

Sportsfest fir de Primär

org. : LASEP

+++

+++++

+++

contact    bielespost.belvaux@ecole.lu